Gå till huvudinnehållet

Upphovsrätt

Privat bruk

Upphovsrättslagen kan tillämpas på forskning oberoende om det gäller forskningsmaterial eller forskningsresultat och publikationer.

Om en forskare kopierar arbeten för personligt bruk betraktas det som privat bruk. Om arbeten kopieras för en forsknings- eller studentgrupp, uppfattas det inte som privat bruk utan tillstånd krävs. Bruk i en arbetsgrupp är inte privat bruk.

För mera information se: 

Öppen publicering

När publikationen väl är skriven ägs upphovsrätten av författaren, inte av universitetet eller institutionen författaren arbetar för, ifall man inte kommit överens om något annat. Om arbetet har många författare hör upphovsrätten till dem alla.

Open Access (OA) innebär fri tillgång till forskningsartiklar på Internet. Parallellpublicering, en form av öppen publicering, innebär att forskare också kan publicera sina arbeten i ett öppet digitalt arkiv vid den egna högskolan (Theseus). Artiklar publicerade i tryckta vetenskapliga tidskrifter kan vanligtvis också publiceras i öppna digitala arkiv. Upphovsrättsspörsmål måste tas i beaktande i samband med öppen publicering, speciellt vid parallellpublicering.

Upphovsmannen kan frånsäga sig sin upphovsrätt. Detta är emellertid inte att rekommendera vid tidpunkten för publiceringen av artikeln. Förläggaren kan erbjuda upphovsmannen en överenskommelse som överför alla rättigheter till förläggaren. Forskare rekommenderas att undvika att skriva under ett dylikt avtal eller kontrakt, och behålla rätten att publicera parallella versioner av sina artiklar i universitetets arkiv.

Om man är upphovsman till en sampublikation måste man få de andra upphovsmännens tillstånd för parallellpublicering av artikeln i universitetets arkiv. Det är att rekommendera att upphovsmännen kommer överens om parallellpublicering redan i samband med skrivprocessen.    

En artikel kan inkludera material, till exempel, bilder och grafik som är skyddade av tredje part under lagen om upphovsrätt. Man bör försäkra sig om tillstånd att använda sådant material både i den ursprungliga publiceringsplattformen och i universitetets arkiv.

I de flesta fall kan information om en förläggares upphovsrätt och parallellpubliceringsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO databasen. Dessutom kan dessa direktiv ofta hittas på förläggarens webbsida. Tillstånd för parallellpublicering kan också anhållas direkt av förläggaren.

Publikationens ursprungliga källa och länken till förläggarens version måste uppges i samband med parallellpubliceringen.

För mera information se:

Creative Commons (CC) licenser

Creative Commons-licenser lämpar sig för användning vid publicering av allt öppet innehåll och material, med undantag av datormjukvara som har sina egna licenser.

Att publicera med Creative Commons-licenser innebär inte att avyttra upphovsrätten. Det innebär att erbjuda en del av rättigheterna till användaren under vissa villkor som upphovsmannen själv har angett.

För mera information se: Choosing a CC licence och Frequently asked questions at Creative Commons.

Licensrekommendationer

Undervisnings- och kulturministeriets (MINEDU) Open Science and Research Initiative rekommenderar följande licenser:

  1. Publikationer och forskningsdata: CC Attribution 4.0.
  2. Metadata: CC0.
  3. Datormjukvara: MIT Licence.

Fotokopiering och utskrifter

Kopiostoslicensen gäller då kopior nyttjas i undervisning, forskning och administrativ verksamhet av licensinnehavarna i Finland, och tillåter partiell kopiering av arbeten och utskrivning av digitalt material. Med Kopiostos kopieringslicens kan studenter, forskare och personal vid utbildningsanstalter också skanna tryckta publikationer, kopiera texter och bilder från öppna webbsidor och distribuera materialet i digital form på skolans intranät, om inte upphovsrättsägaren har förbjudit dylik kopiering eller användning.

Digital kopiering

Digital kopiering och nyttjandet av material är tillåtet för forskningsändamål. Kopior tagna för forskningsändamål får inte nyttjas för andra ändamål. Publikationer kan kopieras digitalt för forskningsgrupper om det är absolut nödvändigt för främjandet av forskningen. Kopior kan tas och sparas så att de endast är tillgängliga för forskargruppen under forskningsperioden. Digitala kopior tagna för forskningsändamål kan distribueras via e-post eller ett säkert nätverk så att de är tillgängliga endast för forskargruppen i fråga.

För mera information se:

Publikationer i sociala medier

Vetenskapliga publikationer kan också vara tillgängliga i sociala medier så som ResearchGate, Academia.edu och Mendeley.

Delning av originalpublikationer via sociala medier är skyddat av upphovsrätten. Forskare måste sköta upphovsrättsfrågorna då man delar med sig publikationerna via dessa kanaler.

I de flesta fall kan förläggarens eller tidskriftens upphovsrättsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO eller på förläggarens webbsida.

Länkar

Tillgänglighetsutlåtande